Algemene- en Leveringsvoorwaarden

De Vos Metaalbewerking

1. Definities
1. De Vos Metaalbewerking: statutair gevestigd te Zwanenburg.

2. Opdrachtgever, client, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van De Vos Metaalbewerking wordt gesloten.

3. Producten en diensten van De Vos Metaalbewerking: de door De Vos Metaalbewerking te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van De Vos Metaalbewerking Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met De Vos Metaalbewerking.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor De Vos Metaalbewerking niet bindend en niet van toepassing.
3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
5. De Vos Metaalbewerking is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van De Vos Metaalbewerking. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege De Vos Metaalbewerking gedaan zijn vrijblijvend, exclusief 19% BTW en per maand. Tenzij anders aangegeven.
2. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan De Vos Metaalbewerking het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door De Vos Metaalbewerking.

5. Duur en beeindiging
1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van De Vos Metaalbewerking aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of De Vos Metaalbewerking zoals omschreven in artikel 5.2.
2. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. De Vos Metaalbewerking heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e- mail te beeindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per fax, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. U kunt gebruik maken van het opzegformulier welke te downloaden is via onze website, onderdeel helpdesk.
3. Na ontvangst van de opzegging stuurt De Vos Metaalbewerking een bevestiging van opzegging via email of post.
4. De Vos Metaalbewerking heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens De Vos Metaalbewerking niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5. De Vos Metaalbewerking houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met zes (6) maanden.
6. De Vos Metaalbewerking heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft.
7. De Vos Metaalbewerking heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen indien:
a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door De Vos Metaalbewerking b) pornografische afbeeldingen worden verspreid c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden d) internationale wetgeving wordt overtreden e) er spam word verzonden via e-mail f) er dataverkeer wordt gegenereerd door een aanval of aanval dat zich buiten het bereik van De Vos Metaalbewerking bevindt.

6. Downgrade product
1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende contractstermijn van twaalf (12) maanden. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of email.

7. Upgrade product
1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een hoger product spreken wij van een upgrade. Het hogere tarief geldt per direct en tot het einde van het contract. Een upgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een upgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of email.

8. Verplichtingen van De Vos Metaalbewerking
1. De Vos Metaalbewerking spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde De Vos Metaalbewerking dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
2. De Vos Metaalbewerking kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de De Vos Metaalbewerking diensten.
3. De Vos Metaalbewerking onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij De Vos Metaalbewerking hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden.

9. Verplichtingen van de klant
1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt De Vos Metaalbewerking zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van De Vos Metaalbewerking.
2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks De Vos Metaalbewerking, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij De Vos Metaalbewerking of door De Vos Metaalbewerking voor de klant wordt ingehuurd; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij De Vos Metaalbewerking hiervoor, uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
5. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is De Vos Metaalbewerking bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de De Vos Metaalbewerking diensten informatie te verwijderen. De Vos Metaalbewerking zal u informeren bij overschreiding van de schijfruimte.
6. De klant geeft bij deze toestemming aan De Vos Metaalbewerking zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van De Vos Metaalbewerking welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor De Vos Metaalbewerking en wordt niet aan derden verstrekt, behalve als De Vos Metaalbewerking de diensten aan derden uitbesteedt en behalve tenzij De Vos Metaalbewerking hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10. Levering en leveringstijd
1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door De Vos Metaalbewerking benodigde documenten.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van De Vos Metaalbewerking zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
3. Bij aanvraag, registratie en verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen tot weken afhankelijk van diverse factoren.

11. Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan De Vos Metaalbewerking niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken,storingen bij partners waarmee De Vos Metaalbewerking samen werkt.
2. De Vos Metaalbewerking is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

12. Data/emailverkeer
1. Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de geldende regels van onze derden partijen waar De Vos Metaalbewerking deze diensten onderbrengt.
2. Het data/emailverkeer is beperkt door de hoeveelheid dataverkeer dat in die overeenkomst staat. Bij overschrijding van het in het contract genoemde dataverkeer, zal De Vos Metaalbewerking extra kosten in rekening brengen of de klant verzoeken zijn/haar pakket te upgraden naar een hoger pakket.

13. Diskgebruik
1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door de partners waarmee De Vos Metaalbewerking werkt.
2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid diskruimte die client ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte wordt overschreden wordt client daar automatisch van op de hoogte gesteld.

14. Prijzen
1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. De Vos Metaalbewerking heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van De Vos Metaalbewerking.
3. Indexatie: De Vos Metaalbewerking houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging.

15. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van De Vos Metaalbewerking.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan.
4. De Vos Metaalbewerking stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen vier (4) weken na de datum op de rekening aan de De Vos Metaalbewerking kenbaar maken.
7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geincasseerd of niet worden ontvangen, brengt De Vos Metaalbewerking een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
8. Indien abusievelijk een hoger bedrag geincasseerd wordt, dan dient De Vos Metaalbewerking het teveel geincasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

16. Aansprakelijkheid
1. De Vos Metaalbewerking is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De Vos Metaalbewerking weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Vos Metaalbewerking kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met De Vos Metaalbewerking of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met De Vos Metaalbewerking.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is De Vos Metaalbewerking slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van De Vos Metaalbewerking bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart De Vos Metaalbewerking voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van De Vos Metaalbewerking.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. De Vos Metaalbewerking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Vos Metaalbewerking is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die De Vos Metaalbewerking mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan De Vos Metaalbewerking. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die De Vos Metaalbewerking als gevolg daarvan lijdt.

17. Wijziging van de voorwaarden
1. De Vos Metaalbewerking behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. De Vos Metaalbewerking is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van De Vos Metaalbewerking. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.
3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.

18. toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

19. Beperkingen
In aanvulling op 8.3:
1. De volgende zaken zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, expliciet niet toegestaan.
a) Het gebruik van de systemen van De Vos Metaalbewerking voor enig ander doel dan waar deze voor bedoelt zijn. b) Het uitvoeren van bezwarende activiteiten voor de systemen of enig individu, bedrijf of ander systeem. Waaronder, maar niet beperkt tot: hacken, portscannen, (d)dos attacks, sniffen, het versturen van spam, het opslaan van van illegale software, cracks, illegale muziekbestanden, kinderpornografie. c) Het gebruik van background processes op de shell.
2. Bij overtreding van deze beperkingen behoud De Vos Metaalbewerking zich het recht voor de dienst (per direct) stop te zetten en eventuele gerechtelijke maatregelen te treffen.
Door ondertekening van de hostingovereenkomst gaat u akkoord kennis te hebben van en genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.